Để xem biểu phí giao dịch thanh toán ngay và Trả góp tại mPOS quý khách hàng sử dụng Email + Mật khẩu truy cập vào Portal mPOS theo link: https://mpos.vn/login hoặc xem trên ứng dụng Next360

Xem trên Portal mPOS.vn

  1. Truy cập Portal mPOS.vn qua đường dẫn: https://mpos.vn/login > Đăng nhập