*Trường hợp 1: ĐVCNT chủ động Hủy GD tạm ứng

  • Tại trang chủ Đặt cọc > nhập mã giao dịch đặt cọc cần Hủy
  • Tại trang Chi tiết Mã đặt cọc, chọn Giao dịch có trạng thái Thành công > tại trang Chi tiết giao dịch > nhấn Hủy giao dịch
  • Nhấn Đồng ý và hoàn tất Hủy giao dịch Lưu ý: Khi đã Hủy giao dịch thì sẽ không thể thực hiện Kết toán.

Hết thời gian tạm ứng Hệ thống sẽ tự động Hủy giao dịch, số tiền tự động chuyển về chủ thẻ ngay lập tức (ĐVCNT sẽ không bị tính phí với GD này)