• Giới thiệu chung
  1. ĐVCNT được cấu hình tại một thời điểm một mã đặt cọc chỉ được tạo 01 giao dịch có thời gian tạm ứng 06 ngày.
  2. Để tạo thêm giao dịch tạm ứng khác, ĐVCNT cần phải Kết toán hoặc Hủy giao dịch tạm ứng còn hiệu lực.
  3. Hết thời gian 06 ngày tạm ứng nếu ĐVCNT không kết toán, mPOS sẽ tự động Hủy và tiền sẽ được hoàn về hạn mức của chủ thẻ (Giao dịch không bị tính phí giao dịch). Xem chi tiết tại mô hình dịch vụ
 • Các bước thực hiện:

  Bước 1: Tại trang chủ Đặt cọc > nhập mã giao dịch đặt cọc cần kết toán

  Bước 2: Tại trang Chi tiết Mã đặt cọc, chọn Giao dịch có trạng thái Thành công > tại trang Chi tiết giao dịch > nhấn Kết toán

  Bước 3: Nhập số tiền muốn kết toán > nhấn nút Đồng ý > Hoàn tất

 • Giới thiệu chung
  1. ĐVCNT được cấu hình tại một thời điểm một mã Đặt cọc được tạo nhiều giao dịch có thời gian tạm ứng 07 ngày.
  2. Mỗi GD khi hết thời gian tạm ứng 07 ngày, nếu ĐVCNT không Kết toán, mPOS sẽ tự động Hủy và tiền sẽ được hoàn về hạn mức của chủ thẻ (Giao dịch không bị tính phí giao dịch).
  3. ĐVCNT có thể Kết toán toàn bộ các GD đang trong thời gian tạm ứng bằng cách: Nhập số tiền kết toán nhỏ hơn hoặc = tổng số tiền các GD tạm ứng.
  4. Xem chi tiết tại mô hình dịch vụ
 • Các bước thực hiện:

  Bước 1: Tại trang chủ Đặt cọc > nhập mã giao dịch đặt cọc cần kết toán

  Bước 2: Tại trang Chi tiết Mã đặt cọc, chọn nút: Kết thúc đặt cọc hoặc Tiếp tục đặt cọc

  a. Kết thúc đặt cọc: thao tác Kết thúc quá trình đặt cọc của 01 Mã đặt cọc. Khi Khách hàng đã nhận được hàng hóa dịch vụ và muốn tiến hành hoàn tất thanh toán.

  b. Tiếp tục đặt cọc: thao tác bổ sung thêm giao dịch cho mã Đặt cọc, Khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ và cần đặt cọc thêm tiền.