• Thiết bị Mini SmartPOS > Mở ứng dụng mPOS > chọn Lịch sử giao dịch > Chọn GD muốn in hoá đơn.
  • Chọn nút Hoá đơn > Chọn In hoá đơn > Chọn S85 (máy in đã ghép nối trước đó)
  • Hoàn tất, máy in S85 thực hiện in hoá đơn.