• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
  • Mở ứng dụng mPOS.vn, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Quẹt thẻ
  • Thiết bị hiển thị số tiền và hướng dẫn thanh toán
    1. Quẹt thẻ từ vào khe đọc thẻ từ
    2. Cắm thẻ chip vào khe thẻ chip
    3. Chạm thẻ Contactless hoặc điện thoại cài ví Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay vào biểu tượng trên thiết bị mPOS.
  • Hoàn tất giao dịch