• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
  • Mở ứng dụng mPOS.vn trên thiết bị, Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn Thanh toán MOTO
  • Nhập Mã đặt phòng + Thông tin khách hàng (nếu có) > Chọn Tiếp tục
  • Nhập Thông tin thẻ > Chọn Thanh toán
  • Hoàn tất giao dịch