• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • Bật nguồn thiết bị Mini SmartPOS
 • Mở ứng dụng mPOS.vn, tại trang chủ đang hiển thị QR tĩnh cửa hàng bao gồm các thông tin:
  1. Ảnh QR
  2. Tên ĐVCNT
  3. Số tài khoản tham chiếu
  4. Tên tài khoản đăng nhập
 • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking trên điện thoại > Chọn Quét QR > Hướng camera vào QR tĩnh trên ứng dụng mPOS.vn
 • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking trên điện thoại > Chọn Quét QR > Hướng camera vào QR tĩnh trên ứng dụng mPOS.vn
  1. Kiểm tra lại thông tin ĐVCNT trùng khớp với thông tin QR tĩnh cửa hàng.
  2. Khách hàng nhập số tiền thanh toán > Xác nhận và Hoàn tất
 • Hoàn tất giao dịch