• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Mã thiết bị phải được gán với Tài khoản
  • Trên thiết bị N31 chọn ứng dụng mPOS.vn lite
  • Nhập tên User Mobile (đã được gán với mã thiết bị) > chọn Đăng nhập
  • Hoàn tất:
  • Đăng nhập trên thiết bị N31 không cần nhập mật khẩu nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật. Vì Mã thiết bị được gán 1:1 với Mobile User.
  • Chỉ phải nhập mật khẩu khi ĐVCNT muốn xem lịch sử giao dịch