• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Tại màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên trái > Chọn Lịch sử giao dịch
  • Nhập mật khẩu > chọn Xác nhận > hiển thị Danh sách giao dịch
  • Hủy giao dịch
    Chọn giao dịch ở trạng thái Thành công > vuốt xuống chọn Huỷ giao dịch (giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái Đã huỷ )
    (Lưu ý: Tiền sẽ được hoàn trả ngay về thẻ thanh toán của khách hàng)