• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Tại màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên trái > Chọn Lịch sử giao dịch
  • Nhập mật khẩu > chọn Xác nhận > hiển thị Danh sách giao dịch
  • Tại màn hình danh sách giao dịch chọn Kết toán X giao dịch > Chọn Xác nhận (Giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái Đã kết toán)