• Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Trên màn hình thiết bị Vuốt lên > Chọn App store.
  • Ở tab Home Chọn download ứng dụng mPoS.vn lite để cài đặt.
  • Cài đặt hoàn tất.
  • Trên màn hình thiết bị Vuốt lên > Chọn App store.
  • Ở tab Home Chọn download ứng dụng mPoS.vn lite để cập nhật.
  • cập nhật hoàn tất.