• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N31
  • Wifi ổn định/Có thẻ SIM 4G
  • Từ màn hình chính, chọn nút góc trên cùng bên phải
  • Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > Chọn VietQR
  • Khách hàng mở ứng dụng mobile banking trên điện thoại > Chọn Quét QR > Hướng camera vào QR trên ứng dụng mPOS.vn
  • Khách hàng kiểm tra lại thông tin ĐVCNT trùng khớp với thông tin QR đơn hàng. Khách hàng Xác nhận và Hoàn tất
  • Hoàn tất giao dịch