• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị N33
  • Vào Cài đặt > Chọn Mạng và Internet
  • Chọn Wifi cần kết nối > Nhập mật khẩu > Chọn Kết nối.
  • Lắp thẻ SIM vào khay đựng SIM
  • Vào Cài đặt > Chọn Mạng và Internet
  • Chọn Mạng di động để kết nối 4G