• Số tiền đơn hàng từ 3 triệu đồng trở lên
 • Chỉ hỗ trợ thẻ tín dụng của các ngân hàng trong danh sách
 • Thời gian trả góp phải lớn hơn thời gian hết hạn của thẻ
 • Chọn menu “Trả góp 0%” và chọn Thẻ tín dụng Napas Ngân hàng hỗ trợ thẻ Napas
  (thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng có logo trên thẻ trùng với logo trong danh sách ngân hàng hỗ trợ trên ứng dụng)
 • Kiểm tra 6/8 số đầu thẻ (tuỳ thuộc từng ngân hàng) hỗ trợ trả góp.
  (Nhập 6 số đầu của thẻ tín dụng để kiểm tra thẻ của khách hàng có được ngân hàng hỗ trợ trả góp hay không)
 • Nhập số tiền đơn hàng > Chọn loại thẻ > Chọn kỳ trả góp (theo ngân hàng hỗ trợ) chọn nút > Quẹt thẻ
 • Thanh toán
  1. Cắm thẻ chíp vào khe đọc thẻ chíp
  2. Chạm vào thẻ thanh toán hỗ trợ Contactless vào ký hiệu
 • Khách hàng ký xác nhận thanh toán > Hoàn tất.
  Lưu ý: Chủ thẻ không phải liên hệ Ngân hàng để thực hiện chuyển đổi trả góp.