• Số tiền đơn hàng từ 3 triệu đồng trở lên
 • Chỉ hỗ trợ thẻ tín dụng của các ngân hàng trong danh sách
 • Thời gian trả góp phải lớn hơn thời gian hết hạn của thẻ Thời gian hết hạn của thẻ ghi ở trên thẻ, có ghi chú sau chữ GOOD THRU hoặc VALID THRU
 • Chủ thẻ không liên hệ hoặc Đăng ký trả góp qua ứng dụng, tin nhắn với NH
 • Chọn menu “Trả góp 0%” chọn Thẻ tín dụng quốc tế và chọn Ngân hàng hỗ trợ trả góp
  (thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng có logo trên thẻ trùng với logo trong danh sách ngân hàng hỗ trợ trên ứng dụng)
 • Kiểm tra 6/8 số đầu thẻ (tuỳ thuộc từng ngân hàng) hỗ trợ trả góp.
  (Nhập 6 số đầu của thẻ tín dụng để kiểm tra thẻ của khách hàng có được ngân hàng hỗ trợ trả góp hay không)
 • Nhập số tiền đơn hàng > Chọn loại thẻ > Chọn kỳ trả góp (theo ngân hàng hỗ trợ) chọn nút > Quẹt thẻ
 • Thanh toán
  1. Quẹt thẻ từ vào khe đọc thẻ từ
  2. Cắm thẻ chíp vào khe thẻ chíp
  3. Chạm thẻ hỗ trợ Contactless vào ký hiệu , hoặc điện thoại hỗ trợ samsung pay
 • Khách hàng ký xác nhận thanh toán > Hoàn tất. Lưu ý: Nội dung Hoàn tất giao dịch trả góp ở đây