• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
 • ĐVCNT nào được cấu hình mới được sử dụng tính năng này
 • Mở ứng dụng mPOS và truy cập trang chủ.
  Nhập số tiền > chọn Trả góp > chọn Quẹt thẻ tín dụng
 • Kiểm tra thẻ đủ điều kiện trả góp hay không
  1. Cắm thẻ chip
  2. Chạm thẻ Contactless
 • Áp dụng khuyến mại cho chủ thẻ
  1. Mặc định chủ thẻ sẽ được trừ trực tiếp tiền khuyến mại vào số tiền đơn hàng và không bỏ tích chọn được
  2. Click vào box khuyến mại để xem chi tiết về chương trình.
  Lưu ý: Phí dịch vụ/phí chuyển đổi (số tiền phí được tính theo số tiền đã trừ Khuyến Mại) Chi tiết khuyến mại
 • Nhập đầy đủ thông tin chủ thẻ và Xác nhận thanh toán
 • Thanh toán
  Cắm thẻ chip hoặc chạm thẻ Contactless vào thiết bị mPOS
 • Hoàn tất giao dịch
  Giao dịch quẹt thẻ thành công, hệ thống gửi tin nhắn ZNS/SMS đến số điện thoại chủ thẻ chi tiết giao dịch

* Các trường hợp báo lỗi:

Khi chương trình khuyến mại Kết thúc (hết hạn mức hoặc hết thời gian khuyến mại)

Mỗi chủ thẻ chỉ được áp dụng KM 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình

Khi hết hạn mức khuyến mại theo số tiền đơn hàng tương ứng