• Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị SmartPOS PRO
  • Kết nối Wifi/Có thẻ SIM 4G
  • Mở ứng dụng mPOS trên thiết bị, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Tạo link từ xa > Nhập thông tin khách hàng (nếu có) > Chọn Tạo link
  • Ứng dụng hiển thị Link thanh toánQR của link thanh toán. Chọn Copy link, Chia sẻ cho khách hàng hoặc chụp màn hình mã QR chứa link thanh toán gửi cho khách hàng
  • Hoàn tất giao dịch