mPOS cung cấp Website quản trị (Portal) giúp Người bán theo dõi và đối soát và quản lý các giao dịch thanh toán từ ứng dụng mPOS.

  • Truy cập vào đường dẫn > https://mpos.vn/login
  • Đăng nhập bằng Email + Mật khẩu
  • Các tính năng dành cho Người bán: