Thời gian Ngân hàng phát hành xử lý hoàn tiền với các Giao dịch không thành công qua mPOS và Giao dịch Hoàn/Hủy qua mPOS được chia thành 2 trường hợp như sau: