• ĐVCNT được cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu
  • Bật nguồn thiết bị TingBox
  • Thiết bị phải được gán với 1 Mobile User của ĐVCNT
  • Kết nối Wifi/4G thành công
  • Tại trang Chọn cách thức thanh toán trên ứng dụng mPOS.vn > Chọn TingBox > tại màn hình Đăng nhập nhập Tên đăng nhập + mật khẩu (nếu đăng nhập lần đầu sử dụng mật khẩu mặc định đã được cung cấp)
  • Nhập Mã thiết bị (chỉ nhập số) được dán đằng sau thiết bị để xác thực đăng nhập
  • Đăng nhập thành công