News

Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán PayOn vào PosApp

  1. Tạo phương thức thanh toán và add các thông tin ví Payon đã đăng ký 

Khách hàng đã có tài khoản PosApp login vào trang admin.posapp.vn 🡪 Thiết lập 🡪 Phương thức thanh toán 🡪 chọn loại ví điện tử [Payon]

Ví dụ : Thông tin tích hợp được lấy từ trang đăng quản lý của Payon.

  1. ID Merchant: 1615xxxx
  2. Application ID: 16155dbxxxxxx
  3. Http Auth User: PayOnSDK
  4. Http Auth Pass: 1393748dcdfa24c734xxxxxxxxx
  5. Secret Key: FhWmzSTAb25Htxxxxxxxxx

Sau đó điền các thông tin như hình vào phần mềm PosApp.

Cùng danh mục

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Đọc nhiều