News

Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán PayOn vào PosApp

  1. Tạo phương thức thanh toán và add các thông tin ví Payon đã đăng ký 

Khách hàng đã có tài khoản PosApp login vào trang admin.posapp.vn

Cùng danh mục

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Đọc nhiều