• Cập nhật ứng dụng mPOS phiên bản mới nhất
  • Bật nguồn thiết bị mPOS (PR02) hoặc kết nối thiết bị trước đó
  • Mở ứng dụng mPOS trên điện thoại, tại trang chủ > Nhập số tiền + Mô tả (nếu có) > chọn Quẹt thẻ
  • Thiết bị mPOS hiển thị số tiền thanh toán & phát âm thanh “tít” sẵn sàng đọc thẻ
    1. Cắm thẻ chip hoặc quẹt thẻ từ.
    2. Nhấn nút