News

Sự khác nhau giữa digitization, digitalization và chuyển đổi số

“Digitization” hay “Digitalization” chỉ là một phần trong quá trình “Chuyển đổi số”. Nếu bạn đang nhầm những khái niệm này với nhau thì phải đọc bài này ngay nhé!

Sự khác nhau giữa digitization, digitalization và chuyển đổi số
Sự khác nhau giữa digitization, digitalization và chuyển đổi số

1, Digitization
Với những doanh nghiệp truyền thống, các tài liệu thường được ghi lại, sao chép thủ công rồi in ra giấy. Với Số hóa (digitization), những tài liệu này sẽ được chuyển giao thành định dạng số. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể tự động hóa các quy trình hoặc cung cấp cho nhân viên quyền truy cập thông tin. Mục tiêu của Số hóa là làm cho công việc hiệu quả hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn và mang tính cộng tác.

2, Digitalization
Khai thác cơ hội số (Digitalization) được xem là sự nâng cấp, cải tiến của số hóa (Digitization). “Digitalization” còn được gọi là “số hóa quá trình”, “số hóa tổ chức” hay “số hóa doanh nghiệp”, là việc sử dụng các công nghệ số và dữ liệu đã được số hóa trước đó để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Từ đó, đạt được các mục tiêu như tăng doanh thu của công ty hoặc nâng cao hiệu quả của các quy trình (như truy cập và lưu thông tài liệu).

3, Chuyển đổi số
Đây là cấp độ cao nhất sau khi đã “Số hoá” và “Số hoá quá trình”. Chuyển đổi số (Digital transformation) hiểu chung là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất trên môi trường số với các công nghệ số. Các mô hình và quá trình kinh doanh sử dụng “Chuyển đổi số” sẽ tái cấu trúc nền kinh tế của doanh nghiệp nói riêng và nhà nước nói chung. Nó giúp chuyển đổi ở cấp độ hệ thống nhằm thay đổi hành vi trên quy mô lớn.

Cùng danh mục

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Đọc nhiều